لیست مسابقات در حال برگزاری

ردیف عنوان مسابقه
1 دومین مسابقه از طرح معرفت افزایی 14 خورشید هستی (از ولادت تا ولادت)  کلیک کنید 
2 طرح معرفت افزائی 14 خورشید هستی (از ولادت تا ولادت )  کلیک کنید